Algemene Voorwaarden

1
De Laser Frezer: Algemene Voorwaarden
artikel 1. Algemeen
1.Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen:
De Laser Frezer
Edisonstraat 16
7903AN Hoogeveen
www.delaserfrezer.com,
hierna te noemen: “De Laser Frezer”, en een Opdrachtgever waarop De Laser Frezer deze
voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen
uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met De Laser
Frezer, voor de uitvoering waarvan door De Laser Frezer derden dienen te worden betrokken.
3.Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van De Laser Frezer
en zijn directie.
4.De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt
uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5.Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of
gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene
voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. De Laser Frezer en de Opdrachtgever zullen alsdan
in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen
overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke
bepalingen in acht wordt genomen.
6.Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze
algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
7.Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is,
dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
8.Indien De Laser Frezer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet
dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat De Laser Frezer in enigerlei mate het recht
zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te
verlangen.
artikel 2 Offertes en aanbiedingen
1.Alle offertes en aanbiedingen van De Laser Frezer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn
voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of
aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de
aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2.De Laser Frezer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de
Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel
daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van
overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen
reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
2
4.Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de
aanbieding opgenomen aanbod dan is De Laser Frezer daaraan niet gebonden. De overeenkomst
komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij De Laser Frezer anders
aangeeft.
5.Een samengestelde prijsopgave verplicht De Laser Frezer niet tot het verrichten van een gedeelte
van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes
gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
artikel 3 Contractsduur; uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging
overeenkomst; prijsverhoging
1.De overeenkomst tussen De Laser Frezer en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde
tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en
schriftelijk anders overeenkomen.
2.Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een
termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van
een termijn dient de Opdrachtgever De Laser Frezer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. De
Laser Frezer dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan
de overeenkomst.
3.De Laser Frezer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen
van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der
wetenschap.
4.De Laser Frezer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De
toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
5.Indien door De Laser Frezer of door De Laser Frezer ingeschakelde derden in het kader van de
opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de
Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die
medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
6.Levering geschiedt af bedrijf van De Laser Frezer. De Opdrachtgever is verplicht de zaken af te
nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Opdrachtgever
afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor
de levering, dan is De Laser Frezer gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de
Opdrachtgever. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Opdrachtgever
over op het moment waarop zaken aan de Opdrachtgever ter beschikking staan.
7.De Laser Frezer is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus
uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
8.Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan De Laser Frezer de uitvoering van die
onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van
de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
9.De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan De Laser Frezer aangeeft dat
deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze
noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan De Laser Frezer worden
verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan De
Laser Frezer zijn verstrekt, heeft De Laser Frezer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te
schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke
tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan
dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan De Laser Frezer ter beschikking heeft gesteld. De
Laser Frezer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat De Laser Frezer is
uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
3
10.Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering
daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling
overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de
overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde
instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief
opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk
overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden
verhoogd of verlaagd. De Laser Frezer zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door
een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering
worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst,
daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
11.Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is De Laser
Frezer gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de
binnen De Laser Frezer bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de
uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip
waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de
gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van De Laser Frezer op en is voor de
Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
12.Zonder daarmee in gebreke te komen, kan De Laser Frezer een verzoek tot wijziging van de
overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben
bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
13.Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen
waartoe hij jegens De Laser Frezer gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle
schade aan de zijde van De Laser Frezer daardoor direct of indirect ontstaan.
14.Indien De Laser Frezer met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt,
dan is De Laser Frezer niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs
zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te
ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge
de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et
cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar
waren.
15.Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt
dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend
de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de
overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij De Laser Frezer alsdan alsnog
bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijke overeengekomen uit te voeren; indien
de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op De Laser Frezer rustende verplichting
ingevolge de wet; indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de
totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden;
of, bij levering van een zaak, indien is bedongen dat de aflevering langer dan drie maanden na de
koop zal plaatsvinden.
artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
1.De Laser Frezer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst
te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet
tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst De Laser Frezer ter kennis gekomen
omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal
nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te
stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of
4
onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van De
Laser Frezer kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen
condities zal nakomen.
2.Voorts is De Laser Frezer bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden
voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich
anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de
overeenkomst in redelijkheid niet van De Laser Frezer kan worden gevergd.
3.Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van De Laser Frezer op de
Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien De Laser Frezer de nakoming van de verplichtingen
opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4.Indien De Laser Frezer tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot
vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
5.Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is De Laser Frezer gerechtigd tot
vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
6.Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en
deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is De Laser Frezer gerechtigd de overeenkomst
terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige
schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél
tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
7.Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door De Laser Frezer, zal De Laser Frezer in
overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan
derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de
werkzaamheden voor De Laser Frezer extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de
Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor
genoemde termijn te voldoen, tenzij De Laser Frezer anders aangeeft.
8.In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van
beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste
van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever
niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het De Laser Frezer vrij om de
overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te
annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of
schadeloosstelling. De vorderingen van De Laser Frezer op de Opdrachtgever zijn in dat geval
onmiddellijk opeisbaar.
9.Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de
werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd
met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de
overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden
gebracht.
artikel 5 Overmacht
1.De Laser Frezer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever
indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld,
en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn
rekening komt.
2.Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de
wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien,
5
waarop De Laser Frezer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor De Laser Frezer niet in staat is
zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van De Laser Frezer of van derden
daaronder begrepen. De Laser Frezer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de
omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat De Laser
Frezer zijn verbintenis had moeten nakomen.
3.De Laser Frezer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de
overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der
partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan
de andere partij.
4.Voorzoveel De Laser Frezer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de
overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het
nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is De Laser Frezer
gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De
Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke
overeenkomst.
artikel 6 Betaling en incassokosten
1.Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door De Laser Frezer
aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door De Laser Frezer
aangegeven. De Laser Frezer is gerechtigd om periodiek te factureren.
2.Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de
Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van
1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De
rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in
verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
3.De Laser Frezer heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de
eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en
tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. De Laser Frezer kan, zonder daardoor in
verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde
voor de toerekening van de betaling aanwijst. De Laser Frezer kan volledige aflossing van de
hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten
worden voldaan.
4.De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan De Laser Frezer
verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6
BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
5.Indien de Opdrachtgever in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen
alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever.
Het verzuim van de Opdrachtgever die een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van
een beroep of bedrijf (particuliere opdrachtgever), treedt in nadat hij is aangemaand tot betaling
binnen veertien dagen na de dag van aanmaning en betaling uitblijft. In de aanmaning wordt
eveneens aangegeven wat de gevolgen van het uitblijven van betaling zijn. De buitengerechtelijke
kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is.
Indien De Laser Frezer echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk
waren en de Opdrachtgever geen natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een
beroep of bedrijf (zakelijke opdrachtgever), komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in
aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de
6
Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens
rente verschuldigd.
artikel 7 Eigendomsvoorbehoud
1.Het door in het kader van de overeenkomst De Laser Frezer geleverde blijft eigendom van De Laser
Frezer totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met De Laser Frezer gesloten
overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
2.Het door De Laser Frezer geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag
niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet
bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te
bezwaren.
3.De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden
om de eigendomsrechten van De Laser Frezer veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het
onder eigendomsvoorbehoud geleverde danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is
de Opdrachtgever verplicht om De Laser Frezer daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts
verplicht de Opdrachtgever zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en
verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis
van deze verzekering op eerste verzoek aan De Laser Frezer ter inzage te geven. Bij een eventuele
uitkering van de verzekering is De Laser Frezer gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig
verbindt de Opdrachtgever zich er jegens De Laser Frezer bij voorbaat toe om zijn medewerking te
verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
4.Voor het geval De Laser Frezer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft
de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan De Laser
Frezer en door De Laser Frezer aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de
eigendommen van De Laser Frezer zich bevinden en deze terug te nemen.
artikel 8 Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn
1.De door De Laser Frezer te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die
daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal
gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die
bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Opdrachtgever
zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de
voorwaarden die daaraan gesteld worden. De Laser Frezer kan in dat geval andere garantie- en
andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
2.De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 10 dagen na levering, tenzij uit
de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door
De Laser Frezer verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is
de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders
wordt vermeld.
3.Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of
voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum,
onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Opdrachtgever en / of door derden wanneer, zonder
schriftelijke toestemming van De Laser Frezer, de Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen
hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden
bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een
andere dan de voorgeschreven wijze. De Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe
7
indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar De Laser Frezer geen
invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet
uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
4.De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment
dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden
zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het
geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen
dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na
levering schriftelijk aan De Laser Frezer te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen
terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan De
Laser Frezer te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het
gebrek te bevatten, zodat De Laser Frezer in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever dient
De Laser Frezer in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
5.Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De
Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde
zaken en hetgeen waartoe hij De Laser Frezer opdracht gegeven heeft.
6.Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer
toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
7.Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal De
Laser Frezer de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien
retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de
Opdrachtgever, ter keuze van De Laser Frezer, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel
vervangende vergoeding daarvoor aan de Opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is de
Opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan De Laser Frezer te retourneren en de eigendom
daarover aan De Laser Frezer te verschaffen, tenzij De Laser Frezer anders aangeeft.
8.Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan,
daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van De Laser Frezer daardoor gevallen,
integraal voor rekening van de Opdrachtgever.
9.Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief
administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Opdrachtgever in rekening gebracht worden.
10.In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle
vorderingen en verweren jegens De Laser Frezer en de door De Laser Frezer bij de uitvoering van
een overeenkomst betrokken derden, één jaar.
artikel 9 Aansprakelijkheid
1.Indien De Laser Frezer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen
in deze bepaling is geregeld.
2.De Laser Frezer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat De Laser
Frezer is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige
gegevens.
8
3.Indien De Laser Frezer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid
van De Laser Frezer beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat
gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
4.De aansprakelijkheid van De Laser Frezer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der
uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
5.De Laser Frezer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
6.Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak
en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van
deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van De Laser
Frezer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan De Laser Frezer
toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade,
voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe
schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. De Laser Frezer is nimmer aansprakelijk voor
indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade
door bedrijfsstagnatie.
7.De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te
wijten is aan opzet of grove schuld van De Laser Frezer of zijn leidinggevende ondergeschikten.
artikel 10 Vrijwaring
1.De Opdrachtgever vrijwaart De Laser Frezer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband
met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan De
Laser Frezer toerekenbaar is. Indien De Laser Frezer uit dien hoofde door derden mocht worden
aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden De Laser Frezer zowel buiten als in rechte bij te
staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de
Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is De Laser Frezer,
zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van
De Laser Frezer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de
Opdrachtgever.
Artikel 11 Intellectuele eigendom
1.De Laser Frezer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van
de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. De Laser Frezer heeft het recht de door de
uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te
gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van
derden wordt gebracht.
2. Indien Opdrachtgever vertrouwelijke informatie wil delen met De Laser Frezer zal voor het delen
van de vertrouwelijke informatie een Non Disclosure Agreement (NDA) moeten worden ondertekend
door De Laser Frezer.
artikel 12 Toepasselijk recht en geschillen
1.Op alle rechtsbetrekkingen waarbij De Laser Frezer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van
toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt
gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De
toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
9
2.De rechter in de vestigingsplaats van De Laser Frezer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis
te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft De Laser Frezer het recht het
geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
3.Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben
ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
artikel 13 Vindplaats en wijziging voorwaarden
1.Deze voorwaarden zijn digitaal gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Arnhem.
2.Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van
het tot stand komen van de rechtsbetrekking met De Laser Frezer.
3.De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.